اسمشو چي بذاريم اينکه ما داريم ميگذرونيماسمش زندگي کردنه يا فقط گذر کردنبنظرم براي هر کسي معناي زندگي متفاوتهگاهي ينفر همينکه نفس ميکشه و با لقمه ناني شکمش سير ميشه از نظر خودش داره زندگي ميکنهينفر زندگي رو توي اهداف و آرزوهاش سير ميکنه و تلاش هم دارهيکي زندگي رو با خوش گذروندن و سير و سياحت و سفر دوس دارهديگري با کار و کوشش و ساختن آينده ي بهتر براي نسل بعدش اموراتش ميگذرهاما .معمولي ها زندگي نميکنند و عمرشون را فقط ميگذرانندوقتي که نه جزو قشر بسيار ضعيفند نه مرفه بي دردمعمولي ها نه حمايت پدر رو دارند و شايد اصلن پدري نداشته باشند نه اميدي بر ارث و ميراث يا مال و منال خانوادگي.اونها که با کمک وام ازدواج ميکنند با وام رهن خانه را جور ميکنندبا درآمد اندک اموراتشون رو ميگذرونندگاهي تا ابد مستاجر باقي ميموننديا شايد با وام و کلي بدهکاري صاحب خانه شونداون هم اگر اقبال يارشان باشد و بتونن از پس اقساط بربيايند و بتونند صاحبخانه بمونند.معمولي ها سر سال قرارداد اجاره خانه شان که ميشود،حتي از چند ماه قبلش هول و ولاي اضافه کردن رهن و اجاره بجانشان ميافتددنبال وامي براي تقديم به صاحبخانه ميگردندآخر با هزينه هاي امروزي که نميشود پس انداز کردبعضي از معمولي ها هم پا را فراتر ميگذارند و با وام صاحب خودرويي ميشوند گاهي هم مجبورند قيد سواره بودن را بزنند و ماشين را بفروشند و باز چاله ي ديگري را پر کنندحتي گاهي بايد براي درمان دردهايشان دنبال وام ازين موسسه به آن بانک طي طريق کنندخلاصه که دنياي همه ي معمولي ها هم شايد شبيه هم نباشداما اکثرا در متن زندگي شبيه همندحالا حاشيه هاي هر خانواده مخصوص خودش استباز هم ميگويم که گذران عمر مي کنيمبه نيابت زندگي


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

Courtney Peter خنده ها گروه تحقيقات خدمات مخابراتي کاوشکام آسيا Amanda خريد انواع دوربين مدار بسته Lilo raya2 Cristina تاثير آهنگ بر روي حافظه